МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№1009 від 19 серпня 2016 року

Про внесення зміндо наказу
Міністерстваосвіти і науки України
від 21.08.2013 № 1222

У зв’язку зі змінами до навчальних програм початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304, НАКАЗУЮ: 1. Внести зміни у наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», виклавши Додаток 1 у новій редакції, що додається. 2. Управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, Інститутам післядипломної педагогічної освіти довести цей наказ до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів. 3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити необхідні умови щодо виконання орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного публікування 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К. Міністр Л.М. Гриневич

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання досягнень учнів початкової школи дивись у файловому архіві

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№329 від 13 квітня 2011 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 травня 2011 р.
за №566/19304

Про затвердження Критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти

Відповідно до статті 34 Закону України “Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад” та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую:

  1. Затвердити Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.):

  • Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
  • До 01.08.2011 розробити вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) з предметів інваріантної складової навчального плану.

3. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства та на освітньому порталі “Єдине освітнє інформаційне вікно України”.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Б.М.Жебровського.

Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
13.04.2011 №329

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 травня 2011 р. за №566/19304
КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі - учні) у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.

2. Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий (додатки 1 та 2).

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ - початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення. ДРУГИЙ РІВЕНЬ - середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. ТРЕТІЙ РІВЕНЬ - достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень. ЧКТВЕРТИЙ РІВЕНЬ - високий. Знання учня (учениці) є глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові.

3. За цими Критеріями оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів на уроках і вдома, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної, зокрема індивідуальне, групове та фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні роботи, тестування; графічної, зокрема робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами; практичної, зокрема виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проектів, робота з біологічними об’єктами, виготовлення виробів. При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

  • характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;
  • якість знань;
  • сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;
  • рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
  • вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези;
  • самостійність оцінних суджень.

4. Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня (учениці) цим Критеріям позначається “не атестований”. Особливості оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв. До інших систем оцінювання може відноситися рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для:
* підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;
* розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу;
* підвищення об’єктивності оцінювання не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання;
* градації значущості балів, які отримують учні за виконання різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт, науково-дослідні й художні проекти, діяльність в органах учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти О.В.Єресько

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи
Рівні навчальних досягнень Бали Загальні вимоги до знань, умінь і навичок учнів
І.ПОЧАТКОВИЙ 1 Учні розрізняють об'єкти вивчення
2 Учні відтворюють незначну частинунавчального матеріалу, мають нечіткіуявлення про об'єкт вивчення
3 Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконуютьелементарні завдання
ІІ.СЕРЕДНІЙ 4 Учні з допомогою вчителя відтворюють сновний навчальний матеріал, можутьповторити за зразком певну операцію, дію
5 Учні відтворюють основний навчальнийматеріал, здатні з помилками йнеточностями дати визначення понять,сформулювати правило
6 Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені.Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком
ІІІ.ДОСТАТНІЙ 7 Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають основоположні теорії іфакти, вміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок,частково контролюють власні навчальні дії
8 Знання учнів є достатніми. Учнізастосовують вивчений матеріал устандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвішізв'язки і залежність між явищами, фактами,робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності
9 Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартнихситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною іправильною аргументацією
ІV. ВИСОКИЙ 10 Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення
11 Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовують їх у різних ситуаціях,уміють знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язуватипроблеми
12 Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх устандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал,самостійно користуватися джереламиінформації, приймати рішення
Кiлькiсть переглядiв: 113