Закон України Про освіту

детально

Статут

Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лохвицької районної ради Полтавської області (НОВА РЕДАКЦІЯ)

Детально

Про видачу ліцензій закладам освіти

/Files/slider/Изображение 362.jpg

Додаток 3 до розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації 26.11.2018 № 1000
СПИСОК закладів освіти Лохвицького району щодо отримання ліцензії на право здійснювати діяльність у сферах загальної середньої (профільна середня освіта, базова середня освіта, початкова освіта) та дошкільної освіти
№ з/п Здобувач ліцензії Ідентифікаційний код Місцезнаходження Ліцензований обсяг
щодо отримання ліцензії у сфері загальної середньої освіти (профільна середня освіта)
6. Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Лохвицької районної ради Полтавської області 23548605 37240, Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Ватутіна, 46 64
щодо отримання ліцензії у сфері загальної середньої освіти (базова середня освіта)
5. Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Лохвицької районної ради Полтавської області 23548605 37240, Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Ватутіна, 46 250
щодо отримання ліцензії у сфері загальної середньої освіти (початкова освіта)
6. Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Лохвицької районної ради Полтавської області 23548605 37240, Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Ватутіна, 46 326

Свідоцтво про атестацію

/Files/slider/ru_hr/IMG_20171201_0003.jpg /Files/slider/ru_hr/Изображение 226.jpg

Структура та органи управління школи

Витяг з постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778

ПОЛОЖЕННЯ
про загальноосвітній навчальний заклад

Органи управління

92. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

93. Керівник державного та комунального закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

94. Керівник приватного закладу та його заступники призначаються засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

95. Керівник закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

96. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

99. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом закладу і колективним договором. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної,економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

100. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН. До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів (вихованців) школи II-III ступеня, батьків і громадськості. Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян. Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

У Положенні про школу зазначається, що школа є автономною в організації навчально-виховного процесу, юридично і фінансово самостійною у своїй діяльності. Вона діє відповідно до Конституції України, Закону "Про освіту", а також нормативних актів Міністерства освіти і науки України, типового та шкільного статутів. Кожна школа на основі типового статуту розробляє свій статут, у якому зазначається мета діяльності школи, норми і правила життя закладу, його особливості, перспективи розвитку, права і обов'язки членів колективу.

Демократичність управління школою полягає в поєднанні громадського самоврядування з єдиноначальністю директора. Головним органом самоврядування є конференція (серпнева) педагогів, батьків, учнів (старшокласників), громадськості. У школі створюється традиційна педагогічна рада. Статут школи, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про школу є демократичною правовою базою школи.

Структура

Детально

Кадровий склад

Адміністрація:
Директор школи

Червоненко Валерій Олексійович, старший учитель вищої категорії історії. Закінчив Латвійський державний університет. Педагогічний стаж - 43 роки. Стаж на посаді директора - 24 роки

Заступник директора з навчальної діяльності:

Погрібняк Віра Іванівна, Відмінник освіти України, учитель-методист вищої категорії зарубіжної літератури. Закінчила Харківський державний педагогічний інститут. Педагогічний стаж- 48 років. Стаж на посаді заступника директора- 38 років

Заступник директора з виховної роботи:

Голінченко Лідія Петрівна, учитель-методист вищої категорії української мови і літератури. Закінчила Харківський державний педагогічний інститут. Педагогічний стаж - 41 рік. Стаж на посаді заступника директора - 32 роки

Педагогічний колектив

Детально

Рух учнів у 2018-2019 навчальному році

Детально

Зарахування учнів до школи у 2018-2019 навчальному році

Детально

ЗВІТ директора школи про виконану роботу

у 2017-2018 навчальному році

Детально

Територія обслуговування, закріплена за школою

РІШЕННЯ (ВИТЯГ) виконавчого комітету Заводської міської ради Лохвицького району Полтавської області від 21.08.2017 р. № 92

Про закріплення вулиць за навчальними закладами міста

Керуючись Постановою Кабінету міністрів України від 12 квітня 2002 року №646 Вирішили: Закріпити за Червонозаводською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №2 вулиці мікрорайонів міста: Ватутіна, Південна, Озерна, Робітнича, Польова, П. Мирного, Чернишевського, Пушкіна, Набережна, Рикова, Л. Українки, Дунаєвського, Сульська, Жукова, Кирпоноса, Приладобудівників; провулки - Південний, Набережної, Польової, Л. Українки, Приладобудівників, Жукова І. ІІ, Ватутіна, Пристанційний; тупіки - Південний, Робітничої, Сульської. Міський голова В. Сидоренко

Обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в школі

Всього дітей (6-18 років) у мікрорайоні школи - 307. Загальна кількість дітей, які продовжують навчання у навчальних закладах - 305. Із них:
 • у школі - 258 (із мікрорайону школи - 242; із мікрорайону інших шкіл - 16)
 • у ПТУ із середньою освітою - 7
 • у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (технікуми, коледжі) - 26
 • не охоплено навчанням - 2 (через хворобу)
 • у інших школах - 24
Мережа класів - комплектів

Детально

Мова освітнього процесу - українська

Освітня програма

Затверджую Директор Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лохвицької РДА Полтавської області ________________ В.О. Червоненко Наказ № 202 28 серпня 2018 р.

Схвалено педагогічною радою (протокол №14 від 11.07.2018 р.)

Освітня програма
на 2018-2019 навчальний рік
Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Призначення школи та засіб його реалізації

Метою Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Повна загальна середня освіта Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 має три рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою України:

 • початкова освіта тривалістю чотири роки;
 • базова середня освіта тривалістю п’ять років;
 • профільна середня освіта тривалістю три роки.

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;і
 • нноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Дана Освітня програма створена на 2018-2019 навчальний рік відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017, постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», відповідно до наказів №405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів» складається на основі навчальних планів, які подані у таких документах:

 1. Для учнів 1-х класів відповідно Типової освітньої програми НУШ-1 авторського колективу під керівництвом Савченко О.Я., затвердженої наказом № 268 від 21.03.2018;
 2. Для учнів 2-4 класів відповідно додатків №1, до Типової освітньої програми, затвердженої наказом №407 від 20.04.2018;
 3. Для учнів 5-9-х класів відповідно таблиць №1, до наказу №405 від 20.04.2018;
 4. Для 10-х класів відповідно таблиці №2,3 до наказу №408 від 20.04.2018;
 5. Для 11-го класу відповідно таблиці № 2 до наказу №406 від 20.04.2018.

Освітня програма складена на 2018-2019 навчальний рік і затверджена рішенням педагогічної ради від 11.057.2018 (протокол №14).

Освітня програма визначає:

1) загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо; 2) очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку; 3) пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»); 4) рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 5) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

Розподіл навчального часу для учнів 1-11 класів

Детально

План заходів щодо реалізації положень Концепції "Нова українська школа" у школі у 2018-2019 н. р.

Детально

Вакантні посади - відсутні

Матеріально-технічне забезпечення

1. Кількість навчальних кабінетів
 • української мови і літератри - 1
 • математики - 1
 • історії - 1
 • іноземної мови - 1
 • кабінетів з лінгафонним обладнанням - 1
 • фізики - 1
 • хімії - 1
 • географії - 1
 • біології - 1
 • основ інформатики і обчислювальної техніки - 1
 • мультимедійних технологій - 1
 • зарубіжної літератури - 1
 • етики - 1
 • економіки - 1
 • мистецтва - 1
 • поезії - 1
 • народознавства - 1
 • обслуговуючої праці - 1
 • кулінарії - 1
 • комбінованих майстерень - 1
 • початкових класів - 1
 • робочих кімнат початкових класів - 1
 • фізкультурних залів - 2
Кількість комп'ютерів у школі - 31, із них:
 • у кабінеті інформатики і обчислювальної техніки - 15
 • у мультимедійному кабінеті - 10
 • використовуються в управлінсько-господарській діяльності - 6 ( у тому числі для ведення бібліотечного фонду - 1)
 • підключено до Інтернету - 27
 • ноутбуків - 3 (підключено до Інтернету - 2)
2. Бібліотечний фонд школи:

Всього книг, брошур, журналів – 20548, у тому числі підручників – 12961, із них:

 • для 1-4 класів – 2907;
 • для 5-9 класів – 7280;
 • для 10-11 класів – 2774
3. Їдальня з гарячим харчуванням - 1 (посадкових місць - 190)

Особи з особливими освітніми потребами - відсутні

Фактичні витрати за 10 місяців 2018 р.

2111.00 2111 2110 2120 2200 2210 2230 2240 2800
2237779.36 749299.11 2987078.47 663082.7 896650.54 69427.33 144008.63 226967.77 0
2250 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2282
4972.05 450770.26 0 40488.6 26159.63 384122.03 0 504.5 4546811.71

Фактичні витрати за 9 місяців 2018 року

2111.00 2111 2110 2120 2200 2210
1588682.66 503234.88 2091917.54 463191.83 760038.52 13860.07
2230 2240 2800 2250 2270 2271
88963.75 21076.94 0 0 0 0 4540.35 441400.45 0
2272 2273 2274 2275 2282
33177.12 24101.3 384122.03 0 504.5 3315147.9

Кошторис на 2018 рік зі змінами на ІІІ квартал

2110 село, Сенча район осв. субвенція 2120 село, Сенча район осв. субвенція 2210 район зміни 25.04.2018
353000 50400 870800 2608800 757100 12100 171100 573900 288995 212995 100
зміни 11.06.2018 13.07.2018 02.08.2018 17.09.2018 зміни від 25.09.2018 2230 село, Сенча район зміни від 25.09.2018 2240 район
28900 50000 - 4000 - 4000 5000 243800 69800 179000 - 5000 277400 35800
райбюджет зміни від 07.02.2018 зміни від 25.04.2018 13.07.2018 13.07.2018 02.08.2018 17.10.2018 зміни від 25.09.2018 2250 район 2250 зміни від 11.06.2018
220000 100 3500 5000 5000 4000 4000 6100 5400 1600 -1400
13.07.2018 2270 2271 2272 район 2273 район 2274 район 2275 2282
500 831950 0 63700 63700 40450 40450 727800 727800 0 505
всього заг. фонд спецкошти, план4-1 2210 спецкошти, 4-3 3110 всього 3110 зміни від 07.02.2018 3110 зміни від 25.04. 2018 3110 зміни від 11.06.2018 3110 зміни від 19.07. 2018 3110 зміни від 11.09.2018 3132 всього
5935850 2000 2000 700000 0 700000
3132 від 25.04.2018 3132 від 11.06.2018 19.07.2018 3132 від 11.09.2018 3132 від 25.09.2018 3132 зміни від 07.02.2018 благодійна допомога 4-2 2210 2230 3110 ВСЬОГО
100000 60000 48511.29 5353.56 26073.73 17084 6686361.29

Фактичні витрати за 6 місяців 2018 року

2111.00 2111 2110 2120 2200 2210 2230 2240 2800
1588682.66 503234.88 2091917.54 463191.83 760038.52 13860.07 88963.75 210769.4 0 0 0 0
2500 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2282 2730
4540.35 441400.45 0 33177.12 24101.3 384122.03 0 504.5 0 0 3315147.89

Кошторис Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на 2018 рік зі змінами на ІІ квартал

2110 село, Сенча район освітя субвенція інклюзія 2120 село, Сенча район освітя субвенція інклюзія
3530000 50400 870800 2608800 - 757100 12100 171100 573900 -
2210 село, Сенча район зміни від 07.02.18 зміни від 25.04.18 інклюзія зміни від 11.06.18 2230 село, Сенча район
241995 212995 100 - 28900 248800 69800 179000
зміни від 07.02.18 зміни від 25.04.18 зміни від 21.06.18 2240 село, Сенча район зміни від 07.02.18 райбюджет зміни від 07.02. зміни від 25.04.18 зміни від 11.06.18
255900 - 35800 220000 100 -
2250 село, Сенча район 2250 зміни від 11.06.18 2270 2271 село, Сенча район 2272
5600 5400 1600 -1400 831950 0 - - 63700
село, Сенча район 2273 село, Сенча район 2274 село, Сенча район 2275 село, Сенча
- 63700 40450 - 40450 727800 727800 0 -
2282 2730 2800 всього загальний фонд спецкошти план 4-1 2210 2230 2240 3110 спецкошти 4-3
505 - - 5871850 2000 2000 - - - 700000
3110 3110 зміни від 07.02.18 3110 зміни від 25.04.18 3110 зміни від 11.06.18 3132 від 25.04.18 3132 від 11.06.18 3132 зміни від 07.02.18 благодійна допомога 4-2 2210 2230
- - - - 100000 - 600000 16685.65 4000 5258.65

Фінансовий звіт за І квартал 2018 року

2111,00 2111 2110 2120 2200 2210 2230 2240 2800
691326,88 257009,54 948336,42 209180,7 428646,91 10513,97 48958,91 62611,03 0
2250 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2282
2535,91 304027,09 0 14649,6 19436,32 269941,17 0 0 1586164,03

Інформація про кошти, отримані у І кварталі 2018 р. з інших джерел

спецкошти 2210 3142 зміни від 07.02.18 благодійна допомога спецкошти всього Всього (на ремонт)
2000 2000 600000 10571,12 602000 6459421,12

Кошторис Заводської школи І-ІІІ ступенів №2 на 2018 рік

2110 2120 2210 2230 2240 2250
3530000 757100 214800 248800 255800 5400
2270 2272 2273 2274 2274 Всього заг. фонд
834950 66700 40450 727800 0 58468500

Грошові надходження станом на 01.12. 2017 року

Всього надійшло - 33 707. 26 грн., із них:

1. На харчування - 23 236. 26 грн., із них:

 • на дитячій заклад оздоровлення і відпочинку - 18 010. 00 грн;
 • на продукти - 5 226. 26 грн.

2. На придбання - 10 471. 00 грн., із них:

 • труби на велостоянку - 2 300. 00 грн.
 • матеріали на ремонт спортивної зали - 6 000. 00 грн.
 • продукти натуральні - 2 171. 00 грн.

Фактично використані кошти на утримання школи за 9 місяців 2017 року

Кошторис зі змінами на 2017 рік. Загальний фонд - 3645761.32

 • Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 18429.9
 • Продукти харчування - 66953.06
 • Оплата послуг (крім комунальних) - 50738.62

Кошторис зі змінами на 2017 рік. Спеціальний фонд - 1406289.2

 • Капітальний ремонт інших об'єктів - 1406289.2
Кiлькiсть переглядiв: 557