Закон України Про освіту

детально

Статут

Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лохвицької районної ради Полтавської області (НОВА РЕДАКЦІЯ)

Детально

Ліцензія і свідоцтво про атестацію

/Files/slider/ru_hr/IMG_20171201_0001.jpg /Files/slider/ru_hr/IMG_20171201_0002.jpg /Files/slider/ru_hr/IMG_20171201_0003.jpg /Files/slider/ru_hr/Изображение 226.jpg

Структура та органи управління школи

Витяг з постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778

ПОЛОЖЕННЯ
про загальноосвітній навчальний заклад

Органи управління

92. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

93. Керівник державного та комунального закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

94. Керівник приватного закладу та його заступники призначаються засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

95. Керівник закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

96. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

99. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом закладу і колективним договором. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної,економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

100. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН. До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів (вихованців) школи II-III ступеня, батьків і громадськості. Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян. Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

У Положенні про школу зазначається, що школа є автономною в організації навчально-виховного процесу, юридично і фінансово самостійною у своїй діяльності. Вона діє відповідно до Конституції України, Закону "Про освіту", а також нормативних актів Міністерства освіти і науки України, типового та шкільного статутів. Кожна школа на основі типового статуту розробляє свій статут, у якому зазначається мета діяльності школи, норми і правила життя закладу, його особливості, перспективи розвитку, права і обов'язки членів колективу.

Демократичність управління школою полягає в поєднанні громадського самоврядування з єдиноначальністю директора. Головним органом самоврядування є конференція (серпнева) педагогів, батьків, учнів (старшокласників), громадськості. У школі створюється традиційна педагогічна рада. Статут школи, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про школу є демократичною правовою базою школи.

Структура

Детально

Кадровий склад

Адміністрація:
Директор школи

Червоненко Валерій Олексійович, старший учитель вищої категорії історії. Закінчив Латвійський державний університет. Педагогічний стаж - 43 роки. Стаж на посаді директора - 24 роки

Заступник директора з навчальної діяльності:

Погрібняк Віра Іванівна, Відмінник освіти України, учитель-методист вищої категорії зарубіжної літератури. Закінчила Харківський державний педагогічний інститут. Педагогічний стаж- 48 років. Стаж на посаді заступника директора- 38 років

Заступник директора з виховної роботи:

Голінченко Лідія Петрівна, учитель-методист вищої категорії української мови і літератури. Закінчила Харківський державний педагогічний інститут. Педагогічний стаж - 41 рік. Стаж на посаді заступника директора - 32 роки

Педагогічний колектив

Детально

ЗВІТ директора школи про виконану роботу

у 2017-2018 навчальному році

Детально

Освітні програми, що реалізуються в школі

Перелік навчальних програм, рекомендованих МОН України у 2017/2018 н.р.

Детально

Територія обслуговування, закріплена за школою

РІШЕННЯ (ВИТЯГ) виконавчого комітету Заводської міської ради Лохвицького району Полтавської області від 21.08.2017 р. № 92

Про закріплення вулиць за навчальними закладами міста

Керуючись Постановою Кабінету міністрів України від 12 квітня 2002 року №646 Вирішили: Закріпити за Червонозаводською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №2 вулиці мікрорайонів міста: Ватутіна, Південна, Озерна, Робітнича, Польова, П. Мирного, Чернишевського, Пушкіна, Набережна, Рикова, Л. Українки, Дунаєвського, Сульська, Жукова, Кирпоноса, Приладобудівників; провулки - Південний, Набережної, Польової, Л. Українки, Приладобудівників, Жукова І. ІІ, Ватутіна, Пристанційний; тупіки - Південний, Робітничої, Сульської. Міський голова В. Сидоренко

Обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в школі

Всього дітей (6-18 років) у мікрорайоні школи - 307. Загальна кількість дітей, які продовжують навчання у навчальних закладах - 305. Із них:
 • у школі - 258 (із мікрорайону школи - 242; із мікрорайону інших шкіл - 16)
 • у ПТУ із середньою освітою - 7
 • у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (технікуми, коледжі) - 26
 • не охоплено навчанням - 2 (через хворобу)
 • у інших школах - 24
Мережа класів - комплектів

Детально

Мова освітнього процесу - українська

Вакантні посади - відсутні

Матеріально-технічне забезпечення

1. Кількість навчальних кабінетів
 • української мови і літератри - 1
 • математики - 1
 • історії - 1
 • іноземної мови - 1
 • кабінетів з лінгафонним обладнанням - 1
 • фізики - 1
 • хімії - 1
 • географії - 1
 • біології - 1
 • основ інформатики і обчислювальної техніки - 1
 • мультимедійних технологій - 1
 • зарубіжної літератури - 1
 • етики - 1
 • економіки - 1
 • мистецтва - 1
 • поезії - 1
 • народознавства - 1
 • обслуговуючої праці - 1
 • кулінарії - 1
 • комбінованих майстерень - 1
 • початкових класів - 1
 • робочих кімнат початкових класів - 1
 • фізкультурних залів - 2
Кількість комп'ютерів у школі - 31, із них:
 • у кабінеті інформатики і обчислювальної техніки - 15
 • у мультимедійному кабінеті - 10
 • використовуються в управлінсько-господарській діяльності - 6 ( у тому числі для ведення бібліотечного фонду - 1)
 • підключено до Інтернету - 27
 • ноутбуків - 3 (підключено до Інтернету - 2)
2. Бібліотечний фонд школи:

Всього книг, брошур, журналів – 20548, у тому числі підручників – 12961, із них:

 • для 1-4 класів – 2907;
 • для 5-9 класів – 7280;
 • для 10-11 класів – 2774
3. Їдальня з гарячим харчуванням - 1 (посадкових місць - 190)

Особи з особливими освітніми потребами - відсутні


Інформація про дозамовлення підручників для 5 і 10 класів

Протокол №2 засідання педагогічної ради Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 від 17.10.2018р.

Присутні: 27 членів педагогічної ради

Голова – Червоненко В.О. Секретар – Лук’янова Н.В.

Порядок денний

1. Про схвалення повторного вибору підручників для 5-го та 10-го класів.

1. Слухали: Погрібняк В.І., заступника директора з навчальної роботи.

Відповідно до рішень колегії Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018р. (протокол № 5/5-19) «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти», від 27.09.2018р. (протокол № 9/4-19) «Про підсумки додаткового конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти», (протокол № 9/5-19) «Про проведення повторного вибору підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти із деяких назв» та наказів Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 № 1085 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 551», № 1086 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 552», № 1087 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 553» визначений перелік підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році.

На виконання листа МОН України від 18.10.2018 № 1/9-641 учителі школи ознайомилися з цим переліком та зробили повторний вибір (дозамовлення) підручників, а саме:

5 клас:

1.«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ривкінд Й.Я). – вчитель Кривобок Н.С.

10 клас:

 1. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Шаламов Р.В., Носов Г.А., Комісаров А.В., Каліберда М.С.). – вчитель Савченко Анатолій Віталійович.
 2. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ярошенко О.Г.) – вчитель Туник Олена Федорівна.

1. Вирішили: 1. Схвалити вибір наступних підручників для 5-го та 10-го класів закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2018 році:

5 клас:

1.«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ривкінд Й.Я). – вчитель Кривобок Н.С.

10 клас:

 1. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Шаламов Р.В., Носов Г.А., Комісаров А.В., Каліберда М.С.). – вчитель Савченко Анатолій Віталійович.
 2. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ярошенко О.Г.) – вчитель Туник Олена Федорівна.

2. Протягом двох робочих днів оприлюднити на сайті школи протокол педагогічної ради зпідписами членів педагогічного колективу, які здійснили повторний вибір підручників.

3. Контроль за виконанням рішення даної педради покласти на заступника директора з навчальної роботи Погрібняк В.І.

З рішенням педради зданого питання ознайомлені: _____________ Н.С.Кривобок

_____________ А.В.Савченко _____________ О.Ф.Туник

Голова педагогічної ради _______________ В.О.Червоненко

Секретар _______________ Н.В.Лук’янова

/Files/images/_script_srchttp__likiliksru_le-site_ok4js_typetext_javascript_script/П. 5.jpg

/Files/images/_script_srchttp__likiliksru_le-site_ok4js_typetext_javascript_script/П.10.jpg

Фактичні витрати за 9 місяців 2018 року

2111.00 2111 2110 2120 2200 2210
1588682.66 503234.88 2091917.54 463191.83 760038.52 13860.07
2230 2240 2800 2250 2270 2271
88963.75 21076.94 0 0 0 0 4540.35 441400.45 0
2272 2273 2274 2275 2282
33177.12 24101.3 384122.03 0 504.5 3315147.9

Кошторис Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на 2018 рік зі змінами на ІІ квартал

2110 село, Сенча район освітя субвенція інклюзія 2120 село, Сенча район освітя субвенція інклюзія
3530000 50400 870800 2608800 - 757100 12100 171100 573900 -
2210 село, Сенча район зміни від 07.02.18 зміни від 25.04.18 інклюзія зміни від 11.06.18 2230 село, Сенча район
241995 212995 100 - 28900 248800 69800 179000
зміни від 07.02.18 зміни від 25.04.18 зміни від 21.06.18 2240 село, Сенча район зміни від 07.02.18 райбюджет зміни від 07.02. зміни від 25.04.18 зміни від 11.06.18
255900 - 35800 220000 100 -
2250 село, Сенча район 2250 зміни від 11.06.18 2270 2271 село, Сенча район 2272
5600 5400 1600 -1400 831950 0 - - 63700
село, Сенча район 2273 село, Сенча район 2274 село, Сенча район 2275 село, Сенча
- 63700 40450 - 40450 727800 727800 0 -
2282 2730 2800 всього загальний фонд спецкошти план 4-1 2210 2230 2240 3110 спецкошти 4-3
505 - - 5871850 2000 2000 - - - 700000
3110 3110 зміни від 07.02.18 3110 зміни від 25.04.18 3110 зміни від 11.06.18 3132 від 25.04.18 3132 від 11.06.18 3132 зміни від 07.02.18 благодійна допомога 4-2 2210 2230
- - - - 100000 - 600000 16685.65 4000 5258.65

Фактичні витрати за 6 місяців 2018 року

2111.00 2111 2110 2120 2200 2210 2230 2240 2800
1588682.66 503234.88 2091917.54 463191.83 760038.52 13860.07 88963.75 210769.4 0 0 0 0
2500 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2282 2730
4540.35 441400.45 0 33177.12 24101.3 384122.03 0 504.5 0 0 3315147.89

Фінансовий звіт за І квартал 2018 року

2111,00 2111 2110 2120 2200 2210 2230 2240 2800
691326,88 257009,54 948336,42 209180,7 428646,91 10513,97 48958,91 62611,03 0
2250 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2282
2535,91 304027,09 0 14649,6 19436,32 269941,17 0 0 1586164,03

Інформація про кошти, отримані у І кварталі 2018 р. з інших джерел

спецкошти 2210 3142 зміни від 07.02.18 благодійна допомога спецкошти всього Всього (на ремонт)
2000 2000 600000 10571,12 602000 6459421,12

Кошторис Заводської школи І-ІІІ ступенів №2 на 2018 рік

2110 2120 2210 2230 2240 2250
3530000 757100 214800 248800 255800 5400
2270 2272 2273 2274 2274 Всього заг. фонд
834950 66700 40450 727800 0 58468500

Грошові надходження станом на 01.12. 2017 року

Всього надійшло - 33 707. 26 грн., із них:

1. На харчування - 23 236. 26 грн., із них:

 • на дитячій заклад оздоровлення і відпочинку - 18 010. 00 грн;
 • на продукти - 5 226. 26 грн.

2. На придбання - 10 471. 00 грн., із них:

 • труби на велостоянку - 2 300. 00 грн.
 • матеріали на ремонт спортивної зали - 6 000. 00 грн.
 • продукти натуральні - 2 171. 00 грн.

Фактично використані кошти на утримання школи за 9 місяців 2017 року

Кошторис зі змінами на 2017 рік. Загальний фонд - 3645761.32

 • Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 18429.9
 • Продукти харчування - 66953.06
 • Оплата послуг (крім комунальних) - 50738.62

Кошторис зі змінами на 2017 рік. Спеціальний фонд - 1406289.2

 • Капітальний ремонт інших об'єктів - 1406289.2
Кiлькiсть переглядiв: 445