Методична робота ― важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу. Вона має ґрунтуватися на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу. Участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного педагогічного працівника. Основними функціями науково-методичної роботи є такі: планування, організація, діагностична, прогностична, моделююча, компенсаторна, відновлювальна, коригуючи, координуюча, пропагандистська, контрольно-інформаційна. Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є активізація творчих здібностей учителів. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога. Його дії не копіюють попередні, динамізм навчально-виховного процесу вимагає оптимального рішення в кожному конкретному випадку. До творчості спонукає вчителя і сьогоднішній учень ― розвинена і нестандартна особистість , вимоглива до свого наставника. Отже, нині необхідно формувати тип вчителя-новатора, справжнього фахівця. Успіх навчально-виховного процесу залежить від того, чи відмовиться педагог від стереотипів минулих часів, чи готовий він засновувати стосунки з учнями на принципах гуманізму. Дійсність вимагає позбутися звичних установок, шукати нові форми спілкування як з учнями, так і з їхніми родинами. Критеріями фахової підготовки має стати рівень загальної культури вчителя та специфічні педагогічні характеристики: розуміння принципу природо відповідальності, що враховує природні задатки дитини, закономірності її розвитку; високий рівень володіння методикою знання дитячої психології.

Циклограма проведення нарад, педагогічних рад
 • 1-ий понеділок - МЕТОДИЧНА ОПЕРАТИВНА НАРАДА
 • 2-ий понеділок - МЕТОДИЧНА ІНСТРУКТИВНА НАРАДА
 • 3-ій понеділок - НАРАДА ПРИ ДИРЕКТОРУ
 • 4-ий понеділок - ПЕДАГОГІЧНА РАДА
СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Детально

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році

Детально

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 2018-2019 навчальний рік
Мета.

Вироблення стратегічних напрямків розвитку та удосконалення змісту навчання і виховання учнів.

Завдання:
 • вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту методичної роботи, впровадження нових педагогічних технологій, методів у навчання та виховання;
 • аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного та інформаційного забезпечення школи;
 • вивчення та впровадження ППД, вироблення пропозицій щодо його запровадження у практику та форм поширення;
 • вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організації науково-дослідницької роботи учнів, участі у проведенні олімпіад і конкурсів
 1. Продовжити роботу творчої групи з вирішення проблеми школи «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості випускника» (Вересень. Голова методичної ради)
 2. Опрацювати з учителями новини літератури з питання науково-методичної проблеми школи (Вересень. Керівники ШМО)
 3. Методика створення презентаційних матеріалів, відеороликів, буктрейлерів та їх застосування у навчальній діяльності. (Листопад Голова методичної ради)
 4. Провести ярмарок методичних ідей «Методичні знахідки вчителів». (Грудень. Рада методичного кабінету.)
 5. Аналіз стану взаємовідвідування уроків, проведення відкритих уроків, внесення необхідних коректив у цю роботу. (Січень. Адміністрація)
 6. Виконання планів методичних об’єднань щодо роботи над проблемою. (Лютий. Голова методичної ради)
 7. Презентація ППД. (Березень. Голова методичної ради).
 8. Організувати та провести творчі звіти учителів, що атестуються. (Березень. Рада методичного кабінету)
 9. Проведення фестивалю педагогічної творчості. (Березень. Голова методичної ради)
 10. Регулярно (двічі на семестр) випускати методичні бюлетені. (Методична рада)
 11. Сприяти та надавати допомогу вчителям — науковим керівникам МАН. (Протягом року. Голова методичної ради)
 12. Продовжити поповнення картотеки методичної літератури. (Протягом року. Голова методичної ради)
 13. Поповнити аудіо-відео-та медіатеку методичного кабінету. (Протягом року. Голова методичної ради)

План засідань методичної ради

І засідання. Вересень.
 • Аналіз роботи методичної ради за 2017-2018 н. р. (Погрібняк В.І.)
 • Про результати діагностики педагогічних працівників. (Погрібняк В.І.)
 • Про організацію роботи ради методичного кабінету на 2018-2019 н. р. (Погрібняк В.І.)
 • Про організацію методичної роботи в школі на 2018-2019 н. р. (Погрібняк В.І.)
 • Ознайомлення з планом роботи РМК на 2018-2019 н. р. (Погрібняк В.І.)
 • Ознайомлення з нормативними документами. (Погрібняк В.І.) Про розробку освітніх програм вчителями. (Погрібняк В.І)
 • Обговорення заходів щодо національно – патріотичного виховання. (Голінченко Л.П.)
ІІ засідання. Жовтень.
 • Підготовка до педагогічної ради «Година спілкування у системі особистісно орієнтованого виховання». (Листопад. Голінченко Л.П.)
 • Інформація про новини науково-методичної літератури. (Погрібняк В.І.)
 • ППД, його ознаки. Анотація ППД. Про вивчення досвіду роботи вчителя української мови Чернець Н.В. (Погрібняк В.І.)
 • Представлення інформаційно-методичної папки – портфоліо «Сучасний урок» (Погрібняк В.І.)
 • Про організацію та проведення предметних тижнів у школі. (Погрібняк В.І.)
 • Про вивчення системи роботи учителя музичного мистецтва Кибкала Ю.А. (Погрібняк В.І.)
 • Про організацію дослідницько - експериментальної діяльності в школі
ІІІ засідання. Листопад
 • Про організацію шкільного конкурсу «Учитель року». (Листопад. Методична рада)
 • Про конкурси: «Краще методичне об'єднання», «Кращий урок року», «Учень року» (Березень-травень. Погрібняк В.І.)
 • Про тематичне відвідування уроків: математики у 3 класі (учитель Сирота Н.І.) і геометрії в 7 класі (учитель Кривобок Н.С.). (Погрібняк В.І.)
 • Про підготовку до педагогічних читань з теми «Компетентнісний підхід - переорієнтація з процесу на результат» (Березень. Погрібняк В.І.)
 • Про організацію та проведення атестації учителів школи. (Погрібняк В.І.)
 • Огляд матеріалів різноманітних сайтів для вчителів
ІV засідання. Січень
 • Про проведення діагностування інтересів та труднощів учителів у сфері педагогіки, психології, методики навчання. (Лютий. Погрібняк В.І.)
 • Підготовка до творчих звітів учителів, що атестуються. (Березень. Погрібняк В.І.)
 • Діагностична карта учителів. Проблеми і здобутки. (Березень. Погрібняк В.І.)
 • Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків учителями. (Погрібняк В.І.)
 • Про підготовку до педагогічної ради «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості випускника» (Квітень. Погрібняк В.І.)
 • Про проведення методичного тижня в школі. (Квітень. Погрібняк В.І.)
 • Про результативність роботи вчителів за сучасними педагогічними технологіями. (Погрібняк В.І.)
V засідання. Березень

 • Робота учителів з обдарованими дітьми. Участь старшокласників у роботі МАН.(Погрібняк В.І.)
 • Затвердження ППД учителів школи. (Погрібняк В.І.)
 • Організація фестивалю педагогічної творчості. (Погрібняк В.І.)
 • Анкетування педагогів школи з питань методичної роботи. (Методична рада)
 • Про розробку та апробацію вчителями власних навчальних програм. Про підсумки апробацій учителями школи елементів ППД учителів-новаторів.(Травень. Погрібняк В.І.)
 • Представлення папки електронних презентацій «На допомогу вчителю»
VІ засідання. Квітень
 • Про результати атестації педагогічних працівників. (Погрібняк В.І.)
 • Про підготовку учнів до ДПА (Травень-червень. Погрібняк В.І.)
 • Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. (Погрібняк В.І.)
 • Експертна оцінка методичної роботи школи за рік. (Погрібняк В.І.)
 • Про підсумки діагностики педагогічних кадрів із метою визначення структури методичної роботи в наступному навчальному році. (Погрібняк В.І.)
VІІ засідання. Травень
 • Виконання планів ШМО щодо роботи над науково-методичною проблемою школи. (Погрібняк В.І.)
 • Участь членів методичної ради у складанні плану роботи школи на наступний навчальний рік. (Методична рада)
 • Створення банку ідей щодо планування методичної роботи на новий навчальний рік. (Методична рада)
 • Організація шкільної виставки розробок нестандартних уроків. (Погрібняк В.І.)
 • Аналіз стану курсової перепідготовки педагогічних кадрів. (Погрібняк В.І.)
 • Про планування методичної роботи на 2019-2020 навчальний рік. (Методична рада)
РОБОТА ШКОЛИ НАД ПРОБЛЕМОЮ
"Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентеої особистості випускника"
ЕТАПИ 2015-2020 роки

Практичне дослідження проблеми

 • І етап - 2015-2016 навчальний рік: Діагностика. Теоретичне обґрунтування проблеми
 • ІІ етап - 2016-2017 навчальеий рік: Спрямування всіх напрямів внутрішньошкільної методичної роботи, активізація діяльності ШМО та вдосконалення системи роботи вчителів в контексті роботи над проблемою
 • ІІІ етап - 2017-2018 навчальний рік: Розвиток ініціативи і творчості кожного учителя та впровадженнярезультатів наукових досліджень в практику своєї роботи.
 • ІV етап - 2018-2019 навчальний рік: Проведення моніторингу стану викладання навчальних предметів, результатів навчальної діяльності учнів.
 • V етап - 2019-20120 навчальний рік: Наслідки роботи школи над науково-методичною проблемою.
ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ З ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ШКОЛИ. 2018-2019 навчальний рік

Детально

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ВЧИТЕЛІВ ЗА ОСТАННІ 10 років
 • Керівництво науково-дослідницькими роботами учнів – 13 учителів
 • Здійснення апробації нових підручників – 7 учителів
 • Здійснення апробації електронних підручників – 5 учителів
 • Участь у Всеукраїнських, обласних науково-практичних семінарах і конференціях учителів – 4 учителі
 • Написання власних розробок уроків, виховних заходів для участі у Всеукраїнських і обласних конкурсах – 4 учителі
 • Здійснення апробації нових програм – 2 учителі
 • Складання авторських програм і моделей – 2 учителі.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Шляхи підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів:

 • Курсова перепідготовка
 • Атестація
 • Робота за індивідуальною самоосвітньою темою
 • Участь у роботі творчих груп
 • Участь у підготовці методичних заходів
 • Участь у конкурсах
 • Участь у роботі методичних об'єднань

/Files/slider/fr_hr/DSC_0874.JPGШкільне методичне об'єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу та філологічних дисциплін /Files/slider/fr_hr/DSC_0879.JPGШкільне методичне об'єднання учителів природничо-математичного циклу /Files/slider/fr_hr/DSC_0880.JPGПостійно діючий семінар учителів початкових класів

 • Участь у роботі опорних шкіл і шкіл педагогічної майстерності
 • Відкриті уроки

/Files/slider/fr_hr/DSCN0896.jpg /Files/slider/fr_hr/IMG_2961.jpg /Files/slider/fr_hr/Алова А..jpg /Files/slider/fr_hr/Урок Сирота.jpg /Files/slider/fr_hr/урок Минець.jpg /Files/slider/fr_hr/Фото-0200.jpg /Files/slider/fr_hr/Учні 5 кл.jpg /Files/Бенько Н.М..jpg /Files/Погрібняк Ю.М. (тренінг 2).JPG /Files/Урок Гал..jpg /Files/Ярміш Н.В..jpg /Files/Урок Кіс..jpg /Files/Урок Ястр..JPG /Files/Чернець Н.В. (2).jpg

 • Творчі звіти
 • Презентації ППД
 • Майстер-класи
 • Участь у психолого-педагогічному семінарі- практикумі
ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ
План підготовки і проведення педагогічних читань. Тема: "Компетентнісний підхід - переорієнтація з процесу на результат"

Дата проведення 25.03.2019 р.

1. Вступ. Поняття компетентнісного підходу та його роль у Новій українській школі

2. Круглий стіл:

 • Компетентнісний підхід в освіті як основа її реформування: суть, проблеми, перспективи
 • Компетентнісний підхід: європейський вибір
 • Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя.
 • Компетентнісний підхід у навчанні окремих предметів

3. Висновок. Т-схема (Метод - ПРЕС). Як навчити учня вчитися шляхом упровадження компетентнісного підходу.

4. Внесення пропозицій щодо рекомендацій педагогічних читань

План підготовки і проведення педагогічних читань. Тема: «Інноваційна педагогічна діяльність як особливий вид творчої діяльності педагога»

Дата проведення 28.03.2018 р.

І. Вступ. Інновації в освіті. Критерії педагогічних інновацій

ІІ. Коло ідей:

 1. Формування готовності педагогів до інноваційної професійної діяльності.
 2. Перспективний педагогічний досвід як джерело інноваційної діяльності
 3. Теорія і практика навчання педагогів як один із шляхів формування готовності педагогів до інноваційної діяльності
 4. Бар’єри в інноваційному зростанні педагога та шляхи їх подолання

ІІІ. Висновок. Т-схема (Метод - ПРЕС). Як навчити учня вчитися шляхом упровадження інноваційної діяльності.

ІV. Внесення пропозицій щодо рекомендацій педагогічних читань

План підготовки і проведення педагогічних читань за книгами Ш.О. Амонашвілі з теми: "Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньо-виховному процесі в концепції гуманної педагогіки Ш.О. Амонашвілі"

Дата проведення 28.03.2017

1. Вступ. Що таке гуманна педагогіка?

2.Презентація життя і творчості Ш. Амонашві

3. Круглий стіл. Теоретичні основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі Ш. Амонашвілі:

 • Гуманна педагогіка Ш. Амонашвілі
 • Толерантність у концепції гуманної педагогіки.
 • Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі Ш. Амонашвілі
 • Триєдині основи гуманної педагогіки: три принципи; три закони; три заповіді.

4. Метод "ПРЕС". Для мене гуманні педагогіка - це...

5. Підсумок. Інноваційні педагогічні технології в системі гуманної педагогіки.

6. Внесення пропозицій щодо рекомендацій педагогічних читань

План підготовки і проведення педагогічних читань за книгами Симона Соловейчика

Дата проведення 28.03. 2016

1. Індивідуальне ознайомлення з книгами Симона Соловейчика:

 • «Час учнівства»
 • «Навчання з захопленням»
 • «Педагогіка для всіх»
 • «Пушкінські проповіді»
 • «Книга про тебе»
 • «Відчайдуха»
 • «Десять тисяч уроків»
 • «Мокрі під дощем»
 • «Ватага «Сім вітрів»
 • «Вічна радість: нариси життя і школи»

2.Презентація життя і творчості С. Соловейчика. (Погрібняк В.І.)

3. Загальна характеристика книг С. Соловейчика. (Погрібняк В.І.)

4. Анонси окремих книг (буктрейлери):

 • «Вічна радість: нариси життя і школи».
 • «Ватага «Сім вітрів».

5. Виступи за книгами С. Соловейчика:

 • Учитель: осягнення професії. (За сторінками книжки «Час учнівства»)
 • Як стати справжнім учнем. (Відкриємо заново «Навчання із захопленням»)
 • Розмірковуючи про начала людини. (Досвід сучасного прочитання «Педагогіки для всіх»)
 • Щоб діти почули від учителя високе слово. (Майстер-клас «Пушкінські проповіді»)

6. Круглий стіл. Перевірка часом. Шкільна публіцистика С. Соловейчика: погляд із 90-х у 2000-і:

 • світогляд, цілі і цінності;
 • знання і гідність;
 • врятуйте школу від утопій;
 • дайте дітям інше життя.

7. Метод «ПРЕС»: «Учитель - це людина не тільки за професією, а й за тією громадянською позицією, яку…»

8. Внесення пропозицій щодо рекомендацій педагогічних читань

НАШІ ПРОЕКТИ

Реалізація завдань школи здійснюється через цільові проекти:
 1. «Управління навчально-виховним процесом»
 2. «Професійне зростання педагогів»
 3. «Якість навчання»
 4. «Обдарована дитина»
 5. «Профільне навчання»
 6. «Збереження життя і здоров'я учасників НВП»
Проект «Професійне зростання педагогів»

Мета: створити умови для підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, збереження та розвитку творчого потенціалу всього колективу.

Основні завдання:
 1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.
 2. Формування в учителів готовності до впровадження сучасних інноваційних технологій.
Шляхи реалізації:
 1. Посилення ролі методичної служби школи у проведенні діагностики, вивчення рівня професійної компетентності вчителів.
 2. Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму.
 3. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.
 4. Широке висвітлення позитивного досвіду через:
 • семінари – практикуми;
 • творчі звіти;
 • виставки набутого досвіду;
 • участь у ярмарках пед.. технологій;
 • публікації у фахових журналах;
 • проведення відкритих уроків.

5. Участь у шкільних, районних та обласних конкурсах педагогічної майстерності.

Очікувані результати:
 1. Підвищення престижу професії педагога.
 2. Навчання педпрацівників школи ефективному використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 3. Розвиток творчого потенціалу вчителя.
 4. Упровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний процес.
 5. Узагальнення й поширення власного педагогічного досвіду.
 6. Готовність учителя до впровадження сучасних інноваційних технологій
Критерії оцінювання:
 1. Підвищення рівня професійної компетентності вчителя.
 2. Здійснення самоосвітньої діяльності педагогами.
 3. Постійні публікації у видавництвах Всеукраїнського рівня.
 4. Участь учителів у професійних конкурсах.
 5. Підвищення якості навчально-виховного процесу
СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ЗАСОБАМИ Microsoft Power Point
Microsoft Power Point – це популярний додаток для створення презентацій для різних сфер людської діяльності. Їх можна використовувати для:
 • — унаочнення навчального матеріалу;
 • — управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів;
 • — контролю та перевірки засвоєння навчального матеріалу;
 • узагальнення та систематизації знань;
 • — сфери бізнесу;
 • — рекламування товарів, послуг;
 • — створення фотоальбомів тощо.
Вимоги до структури та змісту навчального матеріалу
 1. —Стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту.
 2. Використання слів і скорочень, уже знайомих учню.
 3. Відсутність нагромадження, чіткий порядок у всьому.
 4. Ретельно структурована інформація
 5. Наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та нумерованих списків.
 6. Важливу інформацію (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) треба подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати в лівому верхньому кутку слайда
 7. Другорядну інформацію бажано розміщувати внизу слайда.
 8. Кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий абзац.
 9. Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу.
 10. Використовуйте табличні форми подання інформації (діаграми, схеми) для ілюстрації найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал компактно й наочно.
 11. Графіка має органічно доповнювати текст.
 12. Пояснення треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, із якими вони мають з'являтися на екрані одночасно.
 13. Інструкції до виконання завдань необхідно ретельно продумати щодо їх чіткості, лаконічності, однозначності.
 14. Використовуйте емоційний фон (художня проза запам'ятовується краще, ніж спеціальні тексти, а вірші — краще, ніж проза).
 15. Усю текстову інформацію потрібно ретельно перевірити на відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних помилок.
 16. Продуктивність навчання збільшується, якщо одночасно задіяні зоровий і слуховий канали сприйняття інформації
Вимоги до врахування фізіологічних особливостей сприйняття кольорів та форм
 • — Стимулюючі (теплі) кольори сприяють збудженню й діють як подразники (за спаданням інтенсивності впливу: червоний, оранжевий, жовтий).
 • — Дезінтегруючі (холодні) кольори заспокоюють, викликають сонливий стан (у тому самому порядку: фіолетовий, синій, блакитний, синьо-зелений, зелений).
 • — Нейтральні кольори: світло-рожевий, жовто-зелений, коричневий.
 • — Поєднання двох кольорів — кольору знака й кольору фону – суттєво впливає на зоровий комфорт, причому деякі пари кольорів не тільки стомлюють зір, а й можуть спричинити стрес (наприклад: зелені символи на червоному фоні).
 • — Найкраще поєднання кольорів шрифту та фону: білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому.
 • — Кольорова схема має бути однаковою для всіх слайдів.
 • — Будь-який малюнок фону підвищує стомлюваність очей і знижує ефективність сприйняття інформації.
 • — Чіткі, яскраві малюнки, які швидко змінюються, миготять, легко «вхоплює» підсвідомість, і вони краще запам'ятовуються.
 • — Будь-який другорядний об'єкт, що рухається (анімований), знижує якість сприйняття матеріалу, відвертає увагу, порушує її динаміку.
 • — Показ слайдів із фоновим супроводженням нерелевантних звуків (пісень, мелодій) викликає швидку втомлюваність, сприяє розсіюванню уваги і знижує продуктивність навчання.
Додаткові вимоги до змісту презентації
 1. — Кожен слайд має відображати одну думку.
 2. — Текст має складатися з коротких слів та простих речень.
 3. — Рядок має містити 6—8 слів.
 4. — Всього на слайді має бути 6—8 рядків.
 5. — Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50.
 6. — Дієслова мають бути в одній часовій формі.
 7. — Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайду.
 8. — У заголовках мають бути і великі, і малі літери.
 9. — Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі інформації.
 10. — Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох.
 11. — Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею.
 12. — Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.
ПОРАДА. Перед створенням презентації бажано:
 • — Визначити тему та призначення презентації
 • — Створити схему (сценарій) презентації
 • — Спланувати зміст усіх слайдів, їх стиль.

Портфоліо вчителя

Узагальнення і систематизація педагогічних досягнень

«Портфоліо» в перекладі з французької означає «викладати», «формулювати, «нести» і «лист», «сторінка або «досьє», «збірник досягнень»; у перекладі з італійської - «папка з документами», «папка спеціаліста». (Словник іноземних слів). Кожним педагогом в рамках спільної методичної теми ведеться власне дослідження за індивідуальною темою. Результати цієї робот узагальнюються на засіданнях шкільних і міських методичних об’єднань, публікуються статті в збірках і педагогічних виданнях. У кожного вчителя є науково-методична тека (портфоліо), в якій зібрана по розділах вся інформація про діяльність педагога, його досягнення, хід роботи над дослідницькою темою. Згідно сучасних словників, портфоліо - це повна збірка власних досягнень, своєрідне досьє. портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті вчителем у всіляких видах діяльності: навчальній, виховній, творчій, методичній, дослідницькій.

Вимоги до оформлення портфоліо і принцип роботи
 1. Системність і регулятивність самомоніторингу
 2. Достовірність
 3. Об’єктивність
 4. Націленість автора на самовдосконалення
 5. Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність усіх письмових пояснень
 6. Акуратність і естетичність оформлення
 7. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів
 8. Наочність результатів роботи
 9. Технологічність

Основна мета портфоліо - оцінювання роботи вчителя за темою самоосвіти, характеру його діяльності, відстежування творчого і професійного зростання вчителя, сприяння формуванню навичок рефлексії (самооцінки). Структура портфоліо може бути різною.

Пропонуємо можливі розділи портфоліо

РОЗДІЛ 1. Даний розділ включає матеріали, що відображають досягнення вчителя в різних областях:

 • прізвище, ім'я, по батькові, рік народження;
 • освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом);
 • трудовий і педагогічний стаж роботи в даному навчальному закладі;
 • підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць; проблематика курсів);
 • копії документів, що підтверджують наявність вчених і почесних звань і ступенів;
 • найбільш значимі урядові нагороди, грамоти, листи подяки;
 • дипломи різних конкурсів;
 • інші документи на розсуд того, хто атестується.

Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального професійного розвитку педагога.

РОЗДІЛ 2. Результати педагогічної діяльності. У цей розділ поміщаються:

 • матеріали про результати освоєння учнями навчальних програм і сформованості знань, умінь і навичок;
 • порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за 3 роки на підставі контрольних зрізів знань, участі вихованців у шкільних та інших олімпіадіх, конкурсах;
 • результати поміжної і підсумкової атестації учнів;
 • інформація про наявність медалістів;
 • відомості про вступ до вузів і т.п.

Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя, що атестується, за певний період.

РОЗДІЛ 3. Науково-методична діяльність. Цей розділ містить методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога:

 • обґрунтування вибору того, хто атестується, навчальної програми і комплекту навчально-методичної літератури;
 • обґрунтування вибору освітніх технологій;
 • обґрунтування вживання в своїй практиці тих або інших засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів;
 • використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку;
 • робота в методичному об’єднанні, співпраця з районним методичним кабінетом, вузами та іншими установами;
 • участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах;
 • участь у методичних і предметних тижнях;
 • організація і проведення семінарів, «круглих столів», «майстер-класів» тощо;
 • розробка авторських програм;
 • проведення наукових досліджень;
 • підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті;
 • інші документи

РОЗДІЛ 4. Позаурочна діяльність. Розділ містить документи:

 • список творчих робіт, рефератів навчально-дослідницьких робіт, проектів, виконаних учнями по предметах;
 • список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів та інше;
 • сценарії позакласних заходів, фотографії і електронні носії із записом проведених заходів (виставки, екскурсії, брейн-ринги, усні журнали, КВК тощо);
 • програми роботи гуртків і факультативів;
 • інші документи, що стосуються позаурочної діяльності вчителя

РОЗДІЛ 5. Навчально-матеріальна база. У цьому розділі поміщається виписка з паспорту навчального кабінету (при його наявності):

 • список словників та іншої довідкової літератури по предметах;
 • список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети тощо);
 • наявність технічних засобів навчання (телевізор, музичний центр, DVD тощо);
 • наявність комп’ютера та комп’ютерних засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні підручники і т.п.);
 • аудіо- і відео посібники;
 • наявність дидактичного матеріалу, збірок завдань, вправ, приклади рефератів і творів;
 • показники якості навченості учнів; інші документи за бажанням вчителя.

Коментар до портфоліо мати бути вдумливим, таким, що відображає власні думки вчителя відносно його діяльності, дає повну картину творчого зростання педагога. Він може бути представлений у вигляді окремого листа читачеві, виступу, пояснювальної записки тощо. Підходи до побудови портфоліо можуть бути різноманітними залежно від індивідуальних особливостей учителя. Важливо, щоб вчитель проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об’єктивно оцінив свої можливості і побачив способи подолання труднощів і досягнення вищих результатів.

Кiлькiсть переглядiв: 238